Avstyckning av tomt till folkskola 1867

Nedan finns en avskrift samt kopior av de dokument som reglerar avstyckningen av en tomt från Sergantbostället Munkabo att använda som folkskola i Borgunda Socken.

Avskrift

Till Arméförvaltningen och Kammar Collegium

                                                                                       Carl etc. Wår Ynnest etc.
Sedan kontraktsprosten och kyrkoherden A. Bergman å Borgunda till Dala pastorat inom Skaraborgs Län hörande annexsockens vägnar uti en till Oss ingifven och af så väl Konsistorium i Skara som Wår Befallningshafvande i nämnde Län förordad skrift, i underdånighet anhållit, att, enär Socknens innevånare till befordrande af barnaundervisningen derstädes på ett ändamålsenligare sätt än hittills egt rum, i laga kyrkostämma beslutat att upprätta en serskildt fast folkskola för socknen och der anställa en examinerad Lärare, men socknen icke hade någon gemensam plats med läge, passande för en skolinrättning af hvilken socknens alla i skolåldern varande barn borde draga nytta, alltså för ifrågavarande behof måtte åt Borgunda socken för all framtid upplåtas en å ägorne till Munkabo Anders Bussgården, nu varande Sergeantboställe vid Westgöta Regemente, belägen tjenlig plats till den jordrymd och det läge, som sockenmannen önskat, samt mot den afgäld årligen, som kunde finnas billig, hvarum, Wi utaf ett den underdåniga ansökningen bilagt kyrkostämmoprotokoll inhemtat, att den önskade jordrymden, af högst ett tunnland, wore belägen emellan nuvarande framfartsvägen till bostället och den del af sockenkyrkans jord, som i söder gränsar intill kyrkogården, samt WI efter det I med öfverlemnande af vederbörande boställsinnehafvaren samt Lönings Direktionens och Chefs Embetets vid Westgöta Regemente underdåniga yttrande i ämnet under den 18de april 1866 med gemensamt underdånigt utlåtande häröfver inkommit, uti till Riksdagen afvlåten Nådig proposition föreslagit Riksdagen att medgifva den ifrågaställda afsöndringen af omkring ett tunnland jord från Sergeantbostället Munkabo Anders Bussgården för den beslutade folkskolan för Borgunda församling emot den afgäld i spannmål, som jemlikt Wår Nådiga förordning den 6te augusti 1864 kunde vara bestämd att till boställets innehafvare af församlingen efter medelmarkegångspris årligen utgöras, samt i öfrigt med skyldighet för församlingen att öfver berörde jordrymd anskaffa vederbörligen upprättad karta jemte beskrifning, att bland boställets handlingar bevaras; så har Riksdagen uti till Oss aflåten underdånig skrifelse av den 20:de nästlidne Mars anmält, att Riksdagen funnit godt att denna Nådiga framställning bifalla.
Hvad Wi och Riksdagen sålunda beslutat hafva Wi Eder till underdånig efterrättelse och vederbörandes förständigande härmed i Nåder meddela velat.  Wi befalle etc. Stockholms Slott den 11:e april 1867
Carl/ M Thulstrup

Angående afsöndringen af jord från Sergeantbostället vid Westgöta Regemente Munkabo Anders Bussgården, till plats för en folkskola

Widimeras exofficia
N.W Löfgren
wide wide
A. F. Lokranz
Regements Kvartermästare
Avskriftens riktighet bestyrker
…………….  /Fanjunkare

Karta